Gizlinlik syýasaty | auh.com.tm

Gizlinlik syýasaty

"Awtomobil Ulag Hyzmaty" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, mundan beýläk "Awtomobil Ulag Hyzmaty", şeýle hem "Awtomobil Ulag Hyzmaty" programma ulgamyna gözegçilik edýän "Turkmenportal" (Türkmenportal HJ) Hojalyk jemgyýeti (Türkmenistan, Aşgabat, G.Kuliýew köçesiniň 90-njy jaýy – programma ulgamynyň dörediji we dolandyryjy, mundan beýläk Administrator) müşderileri baradaky maglumatlaryň gizlinligini üpjün etmegi öz üstüne alýar.

Awtoulag Ulag Hyzmaty-a iberýän şahsy maglumatlaryňyzy web sahypamyz arkaly goramak üçin alada edýäris, howpsuzlygy üpjün etmek we diňe kanuny maksatlar üçin ulanylýar.

Şahsy maglumatlaryňyzy ilki bilen rugsadyňyzy almazdan ýa-da kanuny borjumyz bolmasa, haýyşyňyzy işlemek üçin ulanmakdan başga üçünji taraplar bilen bilgeşleýin paýlaşmarys.

Bize beren maglumatlaryňyzy elmydama biziň bilen habarlaşyp barlap bilersiňiz.

Maglumatlary goramak

Maglumatlary rugsatsyz girmekden, üýtgetmekden, aýan etmekden ýa-da ýok etmekden goramak üçin degişli çäreleri görýäris. Bu maglumatlary ýygnamak, saklamak we gaýtadan işlemek prosesleri we howpsuzlyk çäreleri, şeýle hem şahsy maglumatlary saklaýan ulgamlarymyza rugsatsyz girmegiň öňüni almak üçin fiziki maglumatlary goramak çärelerini öz içine alýar.

Müşderileriň şahsy maglumatlaryna diňe hyzmatlarymyzy dolandyrmak, ösdürmek we gowulandyrmak üçin bu maglumata mätäç bolan Awtomobil Ulag Hyzmatmatiniň işgärlerine, üpjün edijilerine we wekillerine ygtyýar berýäris. Bu adamlar şertnama esasynda bu maglumatlaryň gizlinligini saklamalydyrlar.

Howpsuzlyk syýasaty

Www.auh.com.tm web sahypasynda ýol ugruna bron edeniňizde şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin SSL (Secure Sockets Layer) ygtybarly birikme protokoly, maglumatlaryňyzyň ygtybarly geçirilmegi üçin azyndan 128 bit şifrlemek tehnologiýasy bilen ulanylýar. Bu baglanyşyk, şahsy maglumatlaryňyzyň hemmesini, şol sanda kredit / debet kart belgiňizi, şifrleýär, internet arkaly iberilende okalmaz.

Internet brauzeriňiz SSL-i goldamaýan bolsa, amallaryňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin häzirki brauzer wersiýaňyzy iň soňky wersiýasyna täzelemegiňizi maslahat berýäris, ýogsam şahsy maglumatlaryňyzyň geçirilmegi ýeterlik derejede howpsuz bolup bilmez we bu ýagdaýda, “Awtomobil Ulag Hyzmaty” ähli jogapkärçiligi ret edýär.

Gutapjyk syýasaty

Gutapjyk, web sahypasyndan iberilen we ulanyjynyň brauzerinde wagtlaýyn saklanýan kiçijik maglumatlar. Soňra brauzer indiki gezek degişli sahypada sahypa açjak bolanda gutapjygy web serwerine gaýtaryp berýär. Gutapjyklar, web sahypa girmegiňizi şahsylaşdyrmaga we sahypa gaýdyp baranyňyzda tejribäňizi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

www.auh.com.tm Gözlemek anonim we siz hakda şahsy maglumatlary öz içine almaýar.

Www.auh.com.tm girip, "Awtomobil Ulag Hyzmaty" Türkmenistan enjamyňyzda gutapjyklary ýerleşdirýändigi bilen ylalaşýarsyňyz.

Şäherara bilet” ykjam programmasy üçin ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemek syýasaty

Giriş

Bu Şahsy Maglumat Syýasaty, şäherara biletiniň mobil programmasyny ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny nädip ýygnaýandygyny, ulanýandygyny we goramagyny beýan edýär. Maglumatlary goramak kanunlaryna we düzgünlerine laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzyň gizlinligini we howpsuzlygyny üpjün etmegi maksat edinýäris.

Ýygnalan maglumatlar

Şäherara bilet” mobil programmasyny ulananymyzda, şahsy maglumatlaryň aşakdaky kategoriýalaryny ýygnap bileris:

- Ulanyjy maglumatlary: familiýasy, familiýasy, doglan senesi, habarlaşmak üçin maglumatlar (e-poçta salgysy we telefon belgisi ýaly).

- Biletleri bronlamak we satyn almak üçin maglumatlar: syýahatlar, barmaly ýerler, seneler, ýolagçylar we biletleri bronlamak we satyn almak bilen baglanyşykly maglumatlar.

- Töleg maglumatlary: töleg kartalary, bank maglumatlary we tölegleri gaýtadan işlemek üçin zerur maglumatlar.

Maglumat ýygnamagyň maksatlary

Şu maksatlar üçin ulanyjylardan şahsy maglumatlary ýygnaýarys:

- “Şäherara bilet” ykjam programmasynyň işleýşini üpjün etmek.

- Buýruklary we bilet satyn almalaryny gaýtadan işlemek.

- Ulanyjylara syýahatdaky ýagdaýlar we üýtgeşmeler barada duýduryş berýär.

- Ulanyjylara ýokary hilli hyzmat we goldaw bermek.

- Programmanyň işleýşi we ulanylyşy gowulaşdy.

- Maglumatlary goramak kanunlaryna we kadalaryna laýyklyk.

Maglumatlary gaýtadan işlemäge razylyk

Şäherara bilet” ykjam programmasyny ulanmak bilen, şu Syýasata laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamaga, gaýtadan işlemäge we saklamaga aç-açan razylyk berýärsiňiz.

Maglumatlary goramak

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerur tehniki we guramaçylyk çäreleri görýäris. Ýygnalan maglumatlaryň hemmesi ygtybarly serwerlerde saklanýar we häzirki zaman howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda işlenýär.

Maglumatlaryň üçünji taraplara geçirilmegi

Tölegleri gaýtadan işlemek ýa-da goldaw hyzmatdaşlary ýaly şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşyp bileris. Datahli maglumatlary geçirmek degişli kanunlara we şu Syýasata laýyklykda amala aşyrylýar.

Ulanyjy hukuklary

Şahsy maglumatlaryňyza girmegi talap etmegi, nädogry düzedilmegini, düzedilmegini ýa-da öçürilmegini we maglumatlaryňyzyň gaýtadan işlenmegini çäklendirmäge hakyňyz bar. Şeýle hem maglumatlary gaýtadan işlemek baradaky razyçylygyňyzy islän wagtyňyz yzyna alyp bilersiňiz.

Syýasat üýtgeýär

Bu şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek syýasatyna üýtgetmeler girizmek hukugymyz bar. Islendik üýtgetme web sahypamyzda ýa-da ykjam programmada ýerleşdiriler.

Aragatnaşyklar

Şahsy maglumatlaryňyzy goramak bilen baglanyşykly soraglary ýa-da şikaýatlary Türkmenistanyň “Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ, auhyzmat@sanly.tm adresine iberip bilersiňiz. Size mümkin boldugyça çalt jogap bereris.