Baş sahypa | auh.com.tm

Taxi Hyzmaty

Gije-gündüziň islendik wagtynda taksi sargydyny ediň!

Programmany şu ýerden
ýükläp alyň

Tiz taksi hyzmatyndan peýdalanyň

Taksi hyzmatyny sargyt etmek üçin 0555 gysga belgä jäň ediň

Awtomenzil

Hormatly Prezidentimiziň karary bilen Aşgabat şäherinde ýolagçylara hyzmat etmek üçin ähli şertler döredilen döwrebap halkara awtoulag menzili işe girizildi

0655 belginiň kömegi bilen

Günüň islendik wagty onlaýn taksi sargyt edip bilersiňiz!

Awtobus petekleri indi onlaýn satylýar!

Türkmenistanyň şäherýaka ugurlary üçin awtobus biletlerini onlaýn satyn almak mümkinçiligi ýola goýuldy

Taksi hyzmatyny onlaýn usulda ýa-da dispetçeriň üsti bilen telefon arkaly sargyt etmek

Täze, döwrebap taksi gullugy günüň islendik wagty taksi hyzmatyny sargyt etmäge mümkinçilik berýär. Sargydyň dowamynda müşderiniň salgysy awtomatiki ýagdaýda hasaba alynýar. Taksi hyzmatyny 0655 gysga belgä jaň etmek ýa-da iOS we Android esasly ýörite “Onlaýn taksi” ykjam goşundysyny ulanmak bilen sargyt edip boýar.

Onlaýn usulda taksi hyzmatyny nädip sargyt etmeli?

Taksi hyzmatlaryny onlaýn usulynda sargyt etmek

Bu programma arkaly gije-gündüziň islendik wagtynda müşderiler TAKSI sargydyny edip bilýärler. Sargyt edilende programma arkaly müşderä iň ýakyn bolan taksi awtoulagy iberilýär.

Doly maglumat
banner

Onlaýn Taksi

Örän tiz we amatly web sahypamyzdan ýa-da 0655 jaň edip, taksini sargyt ediň. “Onlaýn taksi” taksi hyzmaty günde 24 sagat, hepdede 7 gün siziň hyzmatyňyzda.

Onlaýn taksi sargyt etmek üçin ykjam goşundysy

Onlaýn taksi sargyt etmek üçin ykjam goşundysy Goşundyny “Google Play” we “App Store” dükanlaryndan ýükläp alyň.